Корисни линкови

- Закон за социјална заштита

- Закон за вработување на инвалидни лица

- Туѓа нега

Право на надоместок за помош и нега од друго лице има лице со навршени 26 години возраст, со умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго лице заради тоа што не може само да ги врши основните активности од секојдневниот живот доколку ова право не може да го оствари врз основа на други прописи….

- Посебен додаток (дете)

За дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок….

- Скратено работно време (родител)

Правото на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на детето со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања, утврдено со Законот за работните односи, родителот го остварува во центарот за социјална заштита, без оглед на возраста на детето…

- Надоместок за родител (пензија)

Правото на траен надоместок го остварува родител кој се грижел за детето до неговата 26 годишна возраст, без истото да користи услуга на вон-семејна социјална заштита, кој е невработен и не користи право на пензија, по наполнување на 62 години на живот за жена, односно 64 години на живот за маж….

- Надоместок за попреченост

- Самохран родител на дете со попреченост

- Еднократна парична помош

Еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лице или на семејство кое се нашло во состојба на социјален ризик, како и на лице и семејство заради претрпена природна непогода или епидемија и подолго лекување во здравствена установа на член на семејството…

- Закони од областа на социјалната заштита

- Стандарди за услугата персонална асистенција

- Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

- Програма за рефундирање на средства за патнички автомобил

- Ослободување од плаќање патарина